Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Przejdź do treści

Od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy jest placówką, o której mowa w art. 2 pkt. 7 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach rozpoczął działalność w 2017 roku. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami  w wieku od 3 do 24 lat realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Podstawą przyjęcia do ośrodka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ośrodek zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, bardzo dobre warunki do nauki, nowoczesny sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści