Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Przejdź do treści
Głównym celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych skierowanych dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest wspomaganie i rozwijanie zaburzonych sfer rozwoju, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, akceptowania i stosowania norm społecznych. Ponadto, rozwijanie samodzielności pozwalającej na samo stanowienie w życiu dorosłym.  

W naszym ośrodku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są w dwóch grupach wychowawczych. W grupach łączy się osoby w zbliżonym wieku  i poziomie funkcjonowania. W grupie młodszej jest troje wychowanków w wieku od 5 do 9 lat. Grupa starsza liczy dwie osoby powyżej 15 roku życia.

Wychowankowie naszego ośrodka uczą się nawiązywania kontaktu i  porozumiewania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub pozawerbalny), maksymalnej samodzielności, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności oraz zachowania własnej autonomii.

Na czas ważności orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego wychowanka grupy tworzony jest indywidualny program zajęć. Program uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości wychowanka, cele realizowanych zajęć, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzącym zajęcia, formy i metody pracy oraz zakres współpracy z rodzicami. Program opracowywany jest przez zespół specjalistów na podstawie diagnozy, zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania wychowanka na zajęciach. Ponadto, wychowankom ośrodka organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje się okresowej oceny funkcjonowania wychowanka i w razie potrzeby modyfikuje się indywidualny program zajęć.

Metody stosowane w  pracy z wychowankami:
 • poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna wg pór roku;
 • elementy Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • programy Aktywności -  M. i Ch. Knill;
 • elementy Metody J. Affolter;
 • technika malowania dziesięcioma palcami;
 • zabawy paluszkowe;
 • niedyrektywna terapia zabawowa;
 • metoda instrumentalna;
 • nauczanie funkcjonalne;
 • elementy systemu korekcyjno-wyrównawczego Marianny Frostig;
 • metody komunikacji alternatywnej;
 • metody relaksacyjne.
                                                   
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści