Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Przejdź do treści
Grupę przedszkolną stanowią dzieci w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Grupa liczy 6 wychowanków w zbliżonym wieku i podobnym poziomie funkcjonowania.
Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczne i przyjazne warunki rozwoju, edukacji i zabawy. Z pomocą wykwalifikowanej kadry wychowankowie doskonalą samodzielność, rozwój ruchowy, kształtują i usprawniają komunikację, zarówno werbalną jak i pozawerbalną. W celu przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej wykorzystuje się cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości.
W grupie przedszkolnej realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Ponadto, co roku ośrodek bierze udział w ogólnopolskich programach skierowanych m. in. do grup przedszkolnych. W tym roku są to programy zatytułowane „Czyściochowe przedszkole” oraz „Magiczna moc bajek”.  Na czas ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla każdego wychowanka  sporządza się Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny. W planie uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, cele realizowanych zajęć, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzącym zajęcia, formy i metody pracy oraz zakres współpracy z rodzicami. Plan opracowywany jest przez zespół specjalistów na podstawie diagnozy, zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz obserwacji funkcjonowania dziecka na zajęciach. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje się okresowej oceny funkcjonowania dziecka i w razie potrzeby modyfikuje się indywidualny plan. Dodatkowo każdy wychowanek otrzymuje wsparcie z tytułu rewalidacji indywidualnej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Praca z dzieckiem przebiega w formie indywidualnej i grupowej. Są to zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz fizjoterapeutą.

Istotnym elementem w pracy z dzieckiem jest wspieranie jego rodziców i opiekunów. Uzyskują oni na co dzień informacje o prowadzonej terapii, a w razie potrzeby indywidualne wsparcie psychologa.

Stosowane metody w  pracy z dziećmi:
 • poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna wg pór roku;
 • elementy Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • programy Aktywności -  M. i Ch. Knill;
 • elementy Metody J. Affolter;
 • technika malowania dziesięcioma palcami;
 • zabawy paluszkowe;
 • niedyrektywna terapia zabawowa;
 • metoda instrumentalna;
 • nauczanie funkcjonalne;
 • elementy systemu korekcyjno-wyrównawczego Marianny Frostig;
 • metody komunikacji alternatywnej;
 • metody relaksacyjne.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści